رباط ها و کاروانسراها

رباط ها و کاروانسراها


در زمان صفویه رباط و مکان‌هایی از این قبیل برای مقاصد مختلفی ساخته شد که یکی از این مقاصد این بود که عمال دولتی برای وارد شدن به شهر یا روستا رسیدگی به امور مملکت و ملاقات با بزرگان و کدخدایان محل نیز به محلی ثابت داشته‌اند تا به این طریق به رتق و فتق امور بپردازند از این رو رباط‌هایی در منطقه ساخته شده که نمونه آن رباط شاه عباسی ورزنه می‌باشد از طرف دیگر یکی از عوامل رونق تجارت در آن زمان مسئله امنیت بود به این خاطر استراحت گاه‌هایی برای مأموران حکومتی ساخته شد تا امینت راه‌ها و جاده‌ها تضمین شود. نکته دیگری که می‌توان دریافت این که خود کلمه رباط از ربط و ارتباط گرفته شده است لذا رباط‌ها را بیشتر در جایی بنا می‌کردند که بتواند دو جاده یا چند جاده را به یکدیگر ربط دهد.

. در ورزنه یکی از مهمترین و آخرین آثار کاروانسراهای قدیم روبروی درب شمالی مسجد واقع بود که چند سال پیش آن هم از بین رفت.